کارشناس معماری
مدرس دروس معماری ، انیمشن و جلوه های بصری